Opgericht  januari 2001

Secretariaat: p/a  J.d. Jagerweg 53 3781 BP Voorthuizen,                                                                               Blad 1 van 5 bladen

tfn 0342-473729. E-mailadres: theo.marijke.pijl@tele2.nl

 

Notulen van de bijeenkomst gehouden op  20 februari 2018 in ons dorpshuis ’t Trefpunt.

 

Aanwezig:

Hr. T. van der Pijl (Theo)          vz Jan de Jagerweg 53 Tfn 473729
Hr. J.M. Koetsier (Hans)         secr Budkestraat 21
Mw. A. Kuit (Anneke)

Red. Periodiek

De Steenkamp 124        472338  p.kuit@chello.nl
Hr. G. van de Hoek (Gert) Molenweg 30        473971
Hr. A. Römer (Alex) Haarkampstraat 19        418482
Hr. J. Kampert (Johan) Wilbrinkstraat 14        473973
Hr. B.v.Beek (Bas) (WhatsApp) Kamphuisstraat 13 06-45760150 (info@bvanbeek.nl)
Hr. C.J. van Beek (Chris) Kievitsstraat 8        472474
Hr. M. Zwanenburg (Martin) Hamburgerstraat 21 06-14312335
Hr. A.J. Evers (Aart Jan) De Steenkamp 65 (nrs 1 t/m 60)        472835
R. van de Mast (Rian) Molenweg 28 06-23803387
Hr. K.v.d.Berg (Kees) Nwe. Kampstraat 1
Hr. R. Slim (Rob) v. Effrinkstraat 12        846834

Extern

Mw. I. Jongeneel (Inge)

wordt verv door Hr A.v.Rooij

Postbus 63  3770AB  Barneveld Integrale Veiligheid Gem.B’veld tfn.495253

 

Met kennisgeving afwezig;

Mw. G. Kok (Gera) Harremaatweg 13        478776
Hr. J. van der Hoorn (Jan) Bakkersweg 19        473585
Mw.C.Verhoef (Corina) De Steenkamp 80 (nrs 61 t/m 132)        478052
Mw. B. Mijnten (Bep) Margrietlaan 7        473030
Hr. A. Thomassen (Aalt) Jan de Jagerweg 46        473200
Hr. H. van Kerssen (Herman) Molenpark 39        474503
Mw. F.v. Lith (Femke) Politie
Hr. N.Claassen (Niek) WSB
Hr. L.Roeloffs (Leo)   3781   V’huizen Plaatselijk Belang V’huizen  tfn

 

Zonder kennisgeving afwezig;

Hr. H. Kuijer (Hans) Jagerskamp 8        490447
Mw. M. de Booij (Mathilde) Veldkampstraat 18 06-16487694
Hr. M.van  Maanen (Marco) Hoekstraat 17        478986

 

1.Opening

De vz  heet een ieder van harte welkom. Bijzonder welkom aan de nieuwe contactpersonen Mw. R.v.d.Mast (Molenweg) en A.J.Evers (De Steenkamp noord). Tevens welkom. Hr. A.Kleijer en P.v.d.Bunt (SGP), Mw W.v.Maanen (BI), die als toehoorders aanwezig  zijn. Ook welkom de Hr A.v.Rooij die Inge Jongeneel komt vervangen, vanwege  haar  ziekte.

Er wordt afscheid genomen van Gert van de Hoek, hij is 17 jaar contactpersoon geweest van de Molenweg, is nu verhuist naar  de Sportparkstraat. Gert bedankt voor al die jaren. Hij ontvangst een mooie planten bank met orchidee.

 

  1. Doornemen presentielijst.

Alle aanwezigen hebben de presentielijst getekend. Helaas  zijn er 3  personen zonder  kennisgeving afwezig.

 

  1. In-/uitgaande stukken.

Uitgaand: Notulen 24-10-2017. Agenda 20-02-2018. Beterschap kaartjes:  Mv. M. Schuur  Haarkampstr 27,  Hr. de Wit

De Steenkamp 62, Hr. A.Vermey De Steenkamp 113,  Hr. H.Eisma De Steenkamp 112,  Mw. S.Panhuis

Margrietl. 4, Hr. W.Kraai Marijkelaan 3,

Inkomend: geen van belang zijnde stukken.

 

  1. Notulen

De notulen van de vorige bijeenkomst  24-10-2017. Worden goed gekeurd.

 

Blad 1

 

Blad 2 van 5 bladen

  1. Openstaande actiepunten.

Fiets oversteekplaats Apeldoornsestr/v.Efferinkstr.

Nabij fietsoversteekplaats zijde de Steenkamp ligt altijd een grote plas water. Wordt in het voorjaar 2016 hersteld.

Is hersteld doch er ligt nog een grote plas. Wordt meegenomen met grootonderhoud en/of realisatie ”Poortje Noord”.

Wordt eerder actie ondernomen als 2019. Actie gemeente…………..…………………………actiepunt 02/2016 aanhouden.

Riool overloopt.

Riool overloopt bij harde regenval nabij HUP Wilbrinkstraat. Allerlei riool artikelen liggen in de sloot. Wordt door de gemeente naar gekeken. Wordt gerealiseerd bij groot onderhoud.  Medio 2018 komt er een ontwerpplan. Er komt een  telefoonnummer om direct te kunnen bellen bij stank overlast en ratten plaag.Actie gemeente.actiepunt 03/2016 aanhouden.

Schouw gehouden met Hr Huiskamp (gemeente) in de  Nwe Kampstraat.

Eind oktober 2016 is er een  schouw gehouden nabij de nieuwe woningen Nwe Kampstraat. 1 opmerking is  niet hersteld zoals: Bij vorst is nabij de voordeuren en P-plaatsen een ijsbaan. Er wordt door de WSB een kist met vorstbestrijdings middelen beschikbaar gesteld. Beheerder wordt Hr. Looyengoed, Huisnr. 13. Actie WSB …….…….….actiepunt 05/2016 aanhouden.

Nieuwe parkeerplaatsen Molenkamp.

Herman van Kersen vraagt realisatie nwe P-Plaatsen Molenpark. De bestaande groenstrook aan de Oost-zijde Molenpark,

gezien vanuit de Haarkampstraat te vervangen door 6 tot 8 p-plaatsen. Herman is bij alle aanwonenden langs geweest, deze

vonden dat een goede oplossing van het parkeerprobleem aldaar.  Door gemeente naar gekeken. De breedte is te smal 1,8 mtr,

moet 2,3 mtr zijn. Doch er zijn in juli 2012  p-plaatsen  gerealiseerd nabij nr: 23, met de zelfde breedte, 1,8 mtr op als de

genoemde plaats.   Waarom toen wel en nu  niet??? Actie gemeente……………………………actiepunt 01/2017 aanhouden.

 

Nieuwe actiepunten.

-Straatspeeldag  13 juni 2018. Vrijwilligers; Rian v.d.Mast en Aart Jan Evers.

-Punten De Steenkamp:  5 feb. planten nieuwe bomen en bestrating herstellen. Nabij nr.8 asfalt ophogen

(grote plas). Putten tussen nrs 1 tot 26 verstopt. Gras inzaaien nabij nr. 17.  Brandput nabij nr.44 paal plaatsen (NP)

evt. P- plaatsen maken.  Grintbak nabij nr.126 moet zandbak  worden. Actie Gemeente……………….….actiepunt 01/2018.

-Wadi nabij sporthal loopt niet goed leeg. (binnen 72 uur moet hij leeg zijn). Actie Gemeente…………..…actiepunt 02/2018.

-Nwe Kampstraat nieuwbouw. Drempels schuurtjes te hoog 5 tot 10 cm, haken  plaatsen nabij de schuur deuren. Lift onveilig.

Actie WSB ………..…………………………………………………………………………………….……actiepunt 03/2018.

-Politie keurmerk woningen WSB moet de bewoners nu zelf betalen. In 2006  was de WSB er zo trots op om dit te kunnen

realiseren. Middels 2 model woningen te tonen aan alle bewoners. Actie WSB …………………………….actiepunt 04/2018.

-Asbestsanering woningen WSB. In 2000/2022 moet dit gereed zijn. Is er een plan van aanpak? Actie WSB actiepunt 05/2018

 

Schorsing vergadering.

Plotseling kwam de Wethouder Hans van Dalen binnen. Enkele personen wisten hiervan.

De Wethouder nam het woord. Bedankte de voorzitter en de secretaris voor hun inzet en het vele werk van de afgelopen 17 jaar dat ze deze kar trekken. Hij bedankte hun namen de gemeente en kregen een mooie fles wijn aangeboden.

 

  1. Veiligheid.

Femke v. Lith: n.a.w.

 

  1. KCC meldingen tfn: 140342 (vraag om terugkoppeling).

 

  1. Integrale Veiligheid.

Actie: Inge Jongeneel. Wordt vervangen door Hr. A.v.Rooij. Er zijn na de boven genoemde mededeling, geen bijzonderheden.

 

  1. Periodiek Buurtplatform.

De redactie is  Anneke Kuit, De Steenkamp 124. Ons Periodiek zal in april 2018 weer verschijnen. Kopij inleveren

vòòr  1 april 2018 bij de redactie of secretariaat. Er wordt kopij gevraagd aan de  WSB, I.Jongeneel, F.v.Lith. SGP, CU, Bas van Beek, Rian v.d.Mast en A.J.Evers.

 

  1. Volgende vergadering.

De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 23 oktober 2018, aanvang 20.00 uur in ’t Trefpunt  te

Voorthuizen. Nieuwe agendapunten indienen  vóór  1 oktober  2018 bij het secretariaat, zodat tijdig een complete agenda

kan worden gemaakt en alle betrokkenen zich voldoende kunnen voorbereiden.

 

  1. Rondvraag.

-Rob Slim: De brandgang achter de woningen v.Efferinkstr, loopt altijd vol water. Met aanwonenden oplossen.

-Piet v.d.Bunt SGP: Ik ben hier voor het laatst. Op 28 feb. a.s. is er een bijeenkomst bij Brons Molenweg aanvang 19.30 uur.

Andere opmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe actie punten.

 

13. Sluiting

De vz sluit deze bijeenkomst om 22.30 uur en dankt een ieder voor de inbreng.

 

 

 

Blad 2

 

 

 

 

Blad 3 van 5 bladen

Te verwachten activiteiten van het DB buiten de vergadering om:

Ronde maken met Externe personen: Onderwerp de openstaande actiepunten.

 

Activiteiten DB (buiten de vergadering om)

16 nov Gezamelijke bijeenkomst MOBA  B’veld
20 nov Bespreking over aanleg sportvelden nabij De Voorde met Hr.Brukvoort/Mw. v.Putten
21 nov Inloop voorlichting herinrichting nabij sporthal De Voorde
9 jan ‘18 Gesprek met Niek Claassen WSB te Barneveld

Actiepunten:

Actie punt Ingebracht op Onderwerp Datum gereed Actie door
01/2016 16 februari 2016 Paaltje/Bak voor  honden hoek Harremaatw /Veldkampstr. Feb 2018 Gemeente
02/2016 16 februari 2016 Fiets oversteekplaats zijde de Steenkamp Apeldoornsestr/v.Efferinkstr. opvullen Gemeente
03/2016 25 oktober 2016 Riool overloopt bij harde regenval nabij HUP Wilbrinkstraat Gemeente
05/2016 25 oktober 2016 Schouw met WSB Nwe Kampstraat WSB
01/2017 24 oktober 2017 6 tot 8 P-Plaatsen Molenpark (oost-zijde) Gemeente
01/2018 20 feb 2018 Actiepunten De Steenkamp Gemeente
02/2018 20 feb 2018 Wady nabij  Sporthal  loopt niet goed leeg Gemeente
03/2018 20 feb 2018 Nwe Kampstraat: Drempels, Haken  en  lift WSB
04/2018 20 feb 2018 Politie keurmerk WSB Woningen WSB
05/2018 20 feb 2018 Asbest sanering woningen WSB WSB

Afgewerkte actiepunten

Actie punt Ingebracht Onderwerp Datum gereed Actie door
Januari  2001 Noodverlichting achter in de paden Februari 2001 WSB/Gemeente
Januari 2001 Verlichting achter in de paden Juli 2001 WSB/Gemeente
Januari 2001 Opnieuw inrichten van het plantsoen tussen

Hamburgerstraat en Nwe Kampstraat

Mei 2001 Gemeente
September 2001 Plaatsen 2x Depodog nabij tankstation Februari 2002 Gemeente
Februari 2002 Stankoverlast direct bellen naar milieulijn

Provincie026-3599999 Gemeente0342-495333

n.v.t. Allen
01/2002 17 september 2001 Speelplaats hoek Budkestr./J.d.Jagerweg Juli 2002 Gemeente
02/2002 17 september 2001 Politie keurmerk voor alle woningen WSB. Sept.  2003 WSB
03/2002 17 september 2001 Alle trottoirs in de wijk herstellen Juli 2002 Gemeente
04/2002 17 september 2001 Overlast jeugd Knollenveld n.v.t. Allen/J.Oosterbaan
05/2002 12 februari 2002 Plaatsen depodog knollenveld. Geen succes Oktober 2002 Gemeente
06/2002 12 februair 2002 Achterpad Hamburgerstraat westzijde Sept 2003 WSB
07/2002 12 februari 2002 Stopverbod nabij Hoeksteen. Niet meer nodig Hr. D.Klein
08/2002 12 februari 2002 Nwe Kampstraat nabij bejaarden woningen

Beter strooien in de winter.

n.v.t. Hr.N.v.Maanen
09/2002 12 februari 2002 In-/uitrit Jagerskamp Haarkampstr te stijl Niet gereed Bewoners/N.v.Maanen
Rondvraag 15 oktober 2002 Nabij verkeerslichten liggen de twee rijen

Witte stenen (30km zone) te dicht op de lus.

December 2003 Gemeente
10/2002 12 februari 2002 Fietspad westzijde Wilbrinkstraat naar Centrum te scherpe bocht, tevens vanuit de oversteek apeldoornsestr. Sept.  2003 Nico v. Maanen
11/2002 12 februari 2002 Tussen Hamburgerstraat/Budkestraat oost

Van RK-kerk grint laten storten.

Niet in 2003

In 2005 gereed

WSB
12/2002 15 oktober 2002 Onkruidbestrijding/Onderhoud Groenstroken. Maart 2003 Gemeente
01/2003 4 maart 2003 Verkeersremmende maatregel T-splitsing

v.Effrinkstr/De Steenkamp

Geen financiën Hr N.v.Maanen

Hr. P.Kloezeman

02/2003 4 maart 2003 Verkeerslichten v.Effrinkstr/Apeldoornsest

Staan verkeerd afgesteld.

Apr 2003 Hr. N.v.Maanen

Hr.P.Kloezeman

03/2003 4 maart 2003 Het riool nabij Hamburgerstaat 10 verstopt. Sept 2003 WSB
04/2003 4 maart 2003 Plaatsen Buurtpreventieborden. Begroting

plaatsen 10 borden.

Maart 2005 Hr. D.Klein/Vz
05/2003 30 september 2003 Geluidsoverlast uit het riool J.d.Jagerweg. Okt 2003 Kloezeman/WSB
01/2004 2 maart 2004 Tijdig binnenhalen lege clico’s April 2004 Allen
02/2004 2 maart 2004 Ontsluiting knollenveld Feb 2005 Hr. H.Geurtsen
03/2004 2 maart 2004 Uitbreiding Buurtplatform Maart 2005 Hr. D.Klein/Vz
04/2004 2 maart 2004 Clico plaats Budkestraat Maart 2005 Hr.H. Geurtsen
05/2004 28 september 2004 Rommelmarkt Hamburgerstraat Maart 2005 Hr. D.Klein
06/2004 28 september 2004 Parkeren nabij ”Hobit” Kievitstraat Maart 2005 Hr. H.Vonder
07/2004 28 september 2004 Onh. Plantsoen plein Kievitstraat Maart 2005 Hr. H.Geurtsen
08/2004 28 september 2004 Bestraten plein Kievitstraat. Sept 2006 Hr. H.Geurtsen
09/2004 28 september 2004 paaltje Wilbrinkstr/ Nwe Kampstr. Maart 2005 Hr. H.Geurtsen
01/2005 1 maart 2005 Plaatsen speeltoestellen Nwe Kampstr Sept 2005 Vz
 

 

 

 

Blad 3

02/2005 1 maart 2005 Politie Keurmerk woningen WSB 2006 WSB
03/2005 1 maart 2005 Vuilniswagen uitrit Jagerskamp 2006 Hr. H.Geurtsen

04/2005

1 maart 2005 Strooien Jagerskamp 2006 Hr. H.Geurtsen
05/2005 1 maart 2005 Plattegronden toegangswegen V’huizen aanpas. Febr.2006 Hr. D.Klein
06/2005 1 maart 2005 Verkeersremmende maatregelen Harremaatweg. Gaat niet door Hr. H.Geurtsen
07/2005 1 maart 2005 Trottoirs Harremaatweg (onevenzijde) Maart 2006 Hr. H.Geurtsen
08/2005 1 maart 2005 Parkeer problemen Molenpark Dec 2006 Hr. H.Geurtsen
09/2005 27 september 2005 Snoeiwerk De Steenkamp Nov 2005 Hr. H.Geurtsen
10/2005 27 september 2005 Trottoirs De Steenkamp (60/40)rood/grijs Eind 2006 Hr. H.Geurtsen
11/2005 27 september 2005 Plaatsen speeltoestellen N-zijde Steenkamp 2006 Hr. H.Geurtsen
12/2005 27 september 2005 Hondenpoepbordjes plaatsen De Steenkamp 2006 Hr. H.Geurtsen
13/2005 27 september 2005 Speeltoestel uit zandbak verwijderen Nov 2005 Hr. H.Geurtsen
09/2004 28 september 2004 paaltje Wilbrinkstr/ Nwe Kampstr. Maart 2005 Hr. H.Geurtsen
01/2005 1 maart 2005 Plaatsen speeltoestellen Nwe Kampstr Sept 2005 Vz
02/2005 1 maart 2005 Politie Keurmerk woningen WSB 2006 WSB
03/2005 1 maart 2005 Vuilniswagen uitrit Jagerskamp 2006 Hr. H.Geurtsen

04/2005

1 maart 2005 Strooien Jagerskamp 2006 Hr. H.Geurtsen
05/2005 1 maart 2005 Plattegronden toegangswegen V’huizen aanpas. Febr.2006 Hr. D.Klein
06/2005 1 maart 2005 Verkeersremmende maatregelen Harremaatweg. Gaat niet door Hr. H.Geurtsen
07/2005 1 maart 2005 Trottoirs Harremaatweg (onevenzijde) Maart 2006 Hr. H.Geurtsen
08/2005 1 maart 2005 Parkeer problemen Molenpark Dec 2006 Hr. H.Geurtsen
09/2005 27 september 2005 Snoeiwerk De Steenkamp Nov 2005 Hr. H.Geurtsen
10/2005 27 september 2005 Trottoirs De Steenkamp (60/40)rood/grijs Eind 2006 Hr. H.Geurtsen
11/2005 27 september 2005 Plaatsen speeltoestellen N-zijde Steenkamp 2006 Hr. H.Geurtsen
12/2005 27 september 2005 Hondenpoepbordjes plaatsen De Steenkamp 2006 Hr. H.Geurtsen
13/2005 27 september 2005 Speeltoestel uit zandbak verwijderen Nov 2005 Hr. H.Geurtsen
14/2005 27 september 2005 Meer P-plaatsen De Steenkamp tellingBOA Feb 2006 Hr. D.Klein
15/2005 27 september 2005 3x Put verstopt achterzijde Veldkampstr Nov 2005 WSB
16/2005 27 september 2005 1x Put verstopt Kamphuisstr (tussen nr8/10) Nov 2005 Hr. H.Geurtsen
17/2005 27 september 2005 Boom verwijderen PGM-huisje J.d.Jagerw. Maart 2006 Hr. H.Geurtsen
18/2005 27 september 2005 P-plaatsen Budkestraat. Inrit schuiner. Juni 2007 Hr. H.Geurtsen
19/2005 27 september 2005 Parkeerverbod J.d.Jagerweg (Kippenbosje) Jan 2008 Hr. H.Geurtsen
02/2006 28 februari 2006 P-problemen Kamphuisstr. P-trottoir toegestaan Zomer 2008 Hr. D.Klein
03/2006 28 februari 2006 Put Jagerskamp tussen nrs 1 en 2 verzakt. Mrt 2006 Hr. H.Geurtsen
04/2006 19 september 2006 Huisnummering De Steenkamp onduidelijk Dec 2007 Hr. H.Geurtsen
05/2006 19 september 2006 Nieuw riool start feb 2010 Haarkampstr. Juni  2010 Hr.H.Geurtsen
06/2006 19 september 2006 Landelijke opschoon dag 24 maart 2007 Com/ D.Klein
07/2006 19 september 2006 Politie Keurmerk Certificaat woningen WSB Zomer 2008 WSB
08/2006 19 september 2006 Put Kamphuisstraat nabij nr.8 weer verstopt z.s.m. Hr. H.Geurtsen
01/2007 20 februari 2007 Asbest nabij Magrietlaan 3 Nov 2007 WSB
02/2007 20 februari 2007 Bomen snoeien nabij Magrietlaan 4 Juli 2007 Hr. H.Geurtsen
03/2007 20 februari 2007 Plaatsen lantaarn Magrietlaan 21a Medio 2011 Hr.H.Geurtsen
04/2007 20 februari 2007 Snelheidscontrole Bakkersweg Apr 2007 Hr.H.Vonder
05/2007 20 februari 2007 Veilige looproute scholen/sporthal J.d.Jagerweg Aug 2009 DB/Gemeente
06/2007 20 februari 2007 Trottoir nabij bushalte Wilbrinkstr. Juni 2007 Hr.H.Geurtsen
07/2007 20 februari 2007 Verlichting achterpad Veldkampstraat Nov 2007 WSB
08/2007 25 september 2007 Bomen inplant plan Magrietlaan Mrt 2009 Hr.H.Geurtsen
09/2007 25 september 2007 Hofje Hoekstraat beplanten April 2010 Hr.H.Geurtsen
10/2007 25 september 2007 AED netwerk gehele gemeente Begin 2008 Allen
11/2007 25 september 2007 Landelijke Opschoon dag 15 maart 2008 Com./Gemeente
12/2007 25 september 2007 Verlichting achterpad Haarkampstraat (21) Zomer 2008 WSB
13/2007 25 september 2007 Speel toestellen nabij Jagerskamp Voorjaar 2012 Hr.H.Geurtsen
14/2007 25 september 2007 Noordoost hoek De Steenkamp inplanten Zomer 2008 Hr.H.Geurtsen
15/2007 25 september 2008 Fiets oversteekplaats Bosweg/Apeldoornsestraat Zomer 2008 Hr.H.Geurtsen
16/2007 25 september 2008 Bestraten Molenweg nabij garages (nr24) Zomer 2008 Hr.H.Geurtsen
01/2008 25 september 2008 Fietsoversteekplaats Bosweg/Apeldoornsestr. Nov 2007 Hr.H.Geurtsen
02/2008 25 september 2008 Bestrating Molenweg nabij garages nr 24 Zomer 2008 WSB/H./Geurtse
04/2008 26 februari 2008 Blikvanger  hoekWilbrinkstr.Apeldoornsest Maart 2009 Hr.H.Geurtsen
05/2008 7 oktober 2008 Kolken Hamburger-/Nwe Kampstr. Mrt 2009 WSB/H.Geurtsen
03/2007 25 september 2008 Verkeersl.verv. v.Efferinkstr/Apeldoornsestr Sept 2008 Hr.H.Geurtsen
06/2008 7 oktober 2008 P-probleem Steenkamp/Beloofde Land Aandachtspunt Mw. I.Jongeneel
07/2008 7 oktober 2008 Rolstoel route in de wijk aanpassen Nov 2008 Hr.H.Geurtsen
08/2008 7 oktober 2008 Jagerskamp nr 5 straat is verzakt z.s.m. Hr.H.Geurtsen
09/2008 7 oktober 2008 o.a. Pallets te hoog  Fa.Brons Feb 2010 Mw. I.Jongeneel
10/2008 7 oktober 2008 Inritten v.Efferinkstr 22/Budkestr 19 tegels Maart 2009 Hr.H.Geurtsen
11/2008 7 oktober 2008 Afbreken ouderen woningen Nw.Kampstr Voorlopig niet WSB
12/2008 7 oktober 2008 Openingstijden Politiepost Okt 2009 DB/PB
01/2009 24 februari 2009 Landelijke opschoondag 21 maart 2009 21 mrt 2009 DB
02/2009 24 februari 2009 Alle kolken achter woningen doorspoelen Feb 2010 WSB/Gemeente
06/2009 6 oktober 2009 Put nabij Budkestr.3 verpln. Tevens bestrn. Nov 2009 Hr.H.Geurtsen
03/2009 24 februari 2009 Geen reactie brief controle brandputten Mrt 2009 DB
04/2009 24 februari 2009 Tegels speelplaats Marijke-/Margrietln Mrt 2009 Hr.H.Geurtsen
05/2009 24 februari 2009 Waddy nabij Sporthal J.d.Jagerweg Oktober 2010 Gem/Mw.I.Jonge
05/2009 24 februari 2009 Onh groen De Steenkamp nrs 16t/m30 2009 Hr.H.Geurtsen
06/2009 6 oktober 2009 Put nabij Budkestr.3 verpln. Tevens bestrn. Nov 2009 Hr.H.Geurtsen
07/2009 6 oktober 2009 Bekisting om container sportzaal Mei 2010 Hr.H.Geurtsen
01/2009 24 februari 2009 Landelijke opschoondag 21 maart 2009 21 mrt 2009 DB
02/2009 24 februari 2009 Alle kolken achter woningen doorspoelen Feb 2010 WSB/Gemeente
06/2009 6 oktober 2009 Put nabij Budkestr.3 verpln. Tevens bestrn. Nov 2009 Hr.H.Geurtsen
03/2009 24 februari 2009 Geen reactie brief controle brandputten Mrt 2009 DB
 

 

 

 

Blad 4

04/2009 24 februari 2009 Tegels speelplaats Marijke-/Margrietln Mrt 2009 Hr.H.Geurtsen
05/2009 24 februari 2009 Waddy nabij Sporthal J.d.Jagerweg Oktober 2010 Gem/Mw.I.Jonge
05/2009 24 februari 2009 Onh groen De Steenkamp nrs 16t/m30 2009 Hr.H.Geurtsen
06/2009 6 oktober 2009 Put nabij Budkestr.3 verpln. Tevens bestrn. Nov 2009 Hr.H.Geurtsen
07/2009 6 oktober 2009 Bekisting om container sportzaal Mei 2010 Hr.H.Geurtsen
08/2009 6 oktober 2009 Ontsluiting knollenveld. April 2010 Hr.H.Geurtsen
09/2009 6 oktober 2009 Landelijke opschoondag 20 maart 2010 20 mrt 2010 Alle contactperso
10/2009 6 oktober 2009 Zebra nabij Apeldoorsestr t.o. nrs 3 en 5 ? Weth.v.Dalen/

DB/VVN

11/2009 6 oktober 2009 Buurtbudget 1000 euro. Aangevr. 7-10-2009 17 okt 2009 DB
01/2010 23 februari 2010 Zuidzijde J.d.Jagerw 1 twee extra rijen grastegels. Nov 2011 Hr. H.Geurtsen
02/2010 23 februari 2010 Buitenzijde (wit) Sporthal  schoon maken Contract 2011 Hr. H.Geurtsen
03/2010 5 oktober 2010 Afbraak woningen nwe Kampstraat Juli 2015 WSB
04/2010 5 oktober 2010 Onh. Groen Magrietlaan dec 2010 Hr.Geurtsen
05/2010 5 oktober 2010 In-/Uitrit verbreden Apeldoornsestraat nov.2010 Hr.H.Geurtsen
01/2011 15 februari 2011 Bladkorf Hoek Harremaatw./Veldkampstr. Okt.2011 Hr.Geurtsen
02/2011 15 februari 2011 Driehoeken op Kievitstr. En Molenw. Herstellen okt 2011 Hr.Geurtsen
03/2011 15 februari 2011 Extra P-plaatsen Molenpark nabij nr 23 Juli 2012 Hr.Geurtsen
04/2011 11 oktober 2011 Hup Sporthal verlengen tot hek Fam Pater. Feb 2013 Hr.Geurtsen
05/2011 11 oktober 2011 Nieuw riool v.Efferinkstr. in trottoirs Dec 2012 Hr.Geurtsen
06/2011 11 oktober 2011 Vernieuwing Groen De Steenkamp Juni 2012 Hr.Geurtsen
07/2011 11 oktober 2011 Verbindingsweg bestrating vernieuwen nov.2011 Hr.Geurtsen
08/2011 11 oktober 2011 Flitspalen Apeldoornsestraat vkl tot 24 uur in werking Nov 2012 Hr.Geurtsen
01/2012 21 februari 2012 Brandplekken Knollenveld herstellen Mei 2012 Hr.Geurtsen
02/2012 21 februari 2012 Bomen kappen Budkestr. Even zijde Mrt 2012 Hr.Geurtsen
03/2012 21 februari 2012 Trottoirs Haarkampstr 19/21 en 23/25 Mrt 2012 Hr.Geurtsen
04/2012 21 februari 2012 Heg Fa Brons snoeien . Contr.Boa’s inzetten Mrt 2012 Hr.Geurtsen
05/2012 16 oktober 2012 3 beuken snoeien speeltuin Marijkelaan Maart 2013 Hr.Geurtsen
06/2012 16 oktober 2012 P-verbod N-zijde Wilbrinkstraat Juli 2013 Hr.Geurtsen
07/2012 16 oktober 2012 Basketbalveld nabij sporthal Mei 2015 Gemeente
08/2013 19 februari 2013 Invalide trottoir nabij inrit fa.Brons herstellen Okt. 2013 Hr.Geurtsen
09/2013 19 februari 2013 Fiets-vkl Apeldoornsestr/v.Efferinkstr O-zijde werkt zonder te activeren Maart 2013 Mw.I.Jongenee
10/2013 19 februari 2013 Bestrating Irenelaan/ gedeelte Margrietlaan Nov 2013 Hr.Geurtsen
11/2013 19 februari 2013 Blikvanger Apeldoornsestraat plaatsen Sept.2013 Hr.Geurtsen
12/2013 15 oktober 2013 Bankje kruising Molenweg/Koniginnenlaan Okt.2013 Hr.Geurtsen
01/2014 14 oktober 2014 Bomen snoeien N-zijde J.d.jagerweg tevens dode boom achter J.d.jagerweg 48 April 2015 Gemeente
02/2014 14 oktober 2014 Sluiting in lantarenpalen nabij garage/v.Efferinkstr. Dec 2014 Gemeente
01/2015 17 oktober 2015 Lampen in achterpaden WSB schoonmaken Te weinig klachten WSB
02/2015 17 oktober 2015 Plastic zakken liggen te vroeg bij kruising

Roelenengweg/Apeldoornsestraat

Jan 2018 Gemeente
03/2015 17 oktober 2015 1x Hondenpoepbak extra  bij HUP in de hoek bij hek Pater aan  zijde van de Harremaatweg 9 mrt 2016 Gemeente
04/2015 27 oktober 2015 Riool Budkestr/v.Efferinkstr herstellen Mei 2017 gemeente
05/2015 27 oktober 2015 Snoeien bomen Johannabos bij Bakkersw. 41 Mrt 2016 Gemeente
01/2016 16 februari 2016 Paaltje/Bak voor  honden hoek Harremaatw /Veldkampstr. Feb 2018 Gemeente
04/2016 25 oktober 2016 Wateroverlast  Hamburgerstraat 6-westzijde

in de tuinen en achterpad.

Nov 2o17 WSB
06/2016 25 oktober 2016 Schouw hondenpoep 3e kwartaal 2017 Dec 2017 Gemeente

 

Verzendlijst Intern:

 

M. Zwanenburg Hamburgerstr. 21 Mw. M. Booij Veldkampstr. 18 Mw. A. Kuit De Steenkamp124
J.M. Koetsier Budkestr. 21 B.v.Beek Kamphuisstr. 13 Mw. B.Mijnten Margrietlaan 7
M.v. Maanen Hoekstr. 17 K.v.d. Berg Nwe Kampstr. 1 J.v.der Hoorn Bakkersw. 19
Th v.d. Pijl J.d.Jagerw. 53 A.Thomassen J.d.Jagerweg  46 A.Römer Haarkampstr. 19
R. Slim v.Effrinkstr. 12 R.v.d.Mast Molenweg  28 A.J.Evers De Steenkamp 65
C.J. van Beek Kievitsstr. 8 Mw. G.Kok Harremaatw.13 H.v.Kerssen Molenpark 39
J. Kampert Wilbrinkstr 14 H. Kuyer Jagerskamp 8 C.Verhoef De Steenkamp 80

 

Verzendlijst Extern:

 

Hr. H. Geurtsen BOR Rayon V’huizen Gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB Barneveld
Mw. I. Jongeneel Integrale Veiligheid Gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB Barneveld
Hr.T.Jansen Jeugdwerker 06-27441036 Gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB Barneveld
Mw. F. van Lith Politie Barneveld Postbus 30071 6803 AB Arnhem
Mw. R. Bitter Woning Stichting Barneveld Postbus 61 3770AJ Barneveld
Hr. L.Roelofs Plaatselijk Belang 3781   V’huizen
Contactpersoon PRO 98
Hr. P.v.den Bunt (Piet) Contactpersoon SGP pbunt@solcon.nl
Hr. A.Kleijer Contactpersoon SGP
Mw. W.v.Maanen Contactpersoon BI wijnievm@hotmail.com
Mw.W.Heijkoop(Wilma) Contactpersoon CU heijkoop.wilma@gmail.com

 

                                                                                        Blad 5