Notulen van de bijeenkomst gehouden op  25 oktober 2016 in ons dorpshuis ’t Trefpunt.
 
Aanwezig:

Hr. T. van der Pijl (Theo)          vz Jan de Jagerweg 53 Tfn 473729
Hr. J.M. Koetsier (Hans)         secr Budkestraat 21        473257
Hr. W. Jonker (Willem) v. Effrinkstraat 22        473507
Hr. G. van de Hoek (Gert) Molenweg 30        473971
Mw. A. Kuit (Anneke)Red. Periodiek De Steenkamp 124        472338  p.kuit@chello.nl
Hr. N. van Wingerden (Nico) De Steenkamp 83        472175
Hr. G. van Donkersgoed (Gijs) Molenpark 9        476429
Hr. A. Thomassen (Aalt) Jan de Jagerweg 46        473200
Hr. A. Römer (Alex) Haarkampstraat 19        418482
Hr. J. Kampert (Johan) Wilbrinkstraat 14        473973
Hr. B.v.Beek (Bas) (WhatsApp) Kamphuisstraat 13 06-45760150
Hr. K.v.d.Berg (Kees) New Kampstraat 1
Hr. H. van Kerssen (Henk) Molenpark 39        474503
Mw. R.de Bruijne (Renèe) Nwe Kampstraat 6        474059

Extern

Mw. I. Jongeneel (Inge) Postbus 63  3770AB  Barneveld Integrale Veiligheid Gem.B’veld tfn.495253
Hr. G.Hofs (Gerard) verv Gon Harremaatw. 28  3781NJ V’huizen Plaatselijk Belang V’huizen  tfn 471274

 

Met kennisgeving afwezig;

Mw. G. Kok (Gera) Harremaatweg 13        478776
Hr. M.van  Maanen (Marco) Hoekstraat 17        478986
Hr. J. van der Hoorn (Jan) Bakkersweg 19        473585
Hr. M. Zwanenburg (Martin) Hamburgerstraat 21 06-14312335
Mw. B. Mijnten (Bep) Margrietlaan 7        473030
Mw. A. de Haas (Anja) Kamphuisstraat 10        473598
Mw. G. van Ommen (Gon) Harremaatw. 28  3781NJ V’huizen Plaatselijk Belang V’huizen  tfn 471274

Zonder kennisgeving afwezig;

Mw. M. Booij (Mathilde) Veldkampstraat 18 06-16487694
Hr. C.J. van Beek (Chris) Kievitsstraat 8        472474
Hr. H. Kuijer (Hans) Jagerskamp 8        490447

1.Opening

De vz  heet een ieder van harte welkom. Bijzonder welkom drie nieuwe contactpersonen  t.w. Henk Kerssen, Kees van de Berg en Bas v.Beek  resp. voor Molenpark, Nwe Kampstraat en Kamphuisstr. Tevens welkom Hr. A.Barendregt (Pro98), P.v.den Bunt (SGP), Hrn. Ecker, v.d. Esschert en  Mw v. Vonderen die als toehoorders aanwezig  zijn. Ook welkom Frieda Tahamata van Welzijn Barneveld.

2. Doornemen presentielijst.

Alle aanwezigen hebben de presentielijst getekend. Helaas zijn er  drie  personen zonder kennisgeving afwezig.

 

3. Presentatie; Welzijn Barneveld.

Frieda Tahamata  geeft een uitgebreide presentatie van het werk wat de Mantelzorg  Barneveld  inhoud. Er werden vele vragen gesteld die naar behoren worden beantwoord. Voor verdere vragen kunt u bellen naar: 0342-745004.

 

4. In-/uitgaande stukken.

Uitgaand: Notulen  27-10-2015. Agenda 16-02-2016. Beterschap kaartje:  Mevr. A.Groenestein De Steenkamp 26.

Hr. Erkelens. Budkestraat 15,  Mevr. v.d.Berg Wilbrinkstraat 12.

Inkomend: Brief Mw. v.Hamersveld Hambugerstraat. (bestrating brandgang achter woning).

 

5. Notulen

De notulen van de vorige bijeenkomst  16-02-2016. Worden goed gekeurd.

6. Openstaande actiepunten.  

Plastic zakken.

De plastic zakken worden al meerdere dagen (soms tien) voor de inzamel dag geplaats bij de kruising Apeldoorsestr/Roelen engweg. Mensen evt. aanspreken en/of  kentekens noteren. 16 feb. j.l. is er een bord geplaatst met als opschrift “aanbieden zakken op de dag van inzameling voor  07.30 uur”, 1 dag na plaatsing van het bord lag er al weer een zak met plastic. Afwachten of dit voldoende werkt. Het vorenstaande werk niet. Vanaf  2017 komt er een nieuwe regeling voor plastic afval. Dus afwachten. Actie Gemeente/Allen……………………….……………………………….actiepunt 02/2015 aanhouden.

Hondenpoep bak plaatsen.

1x Hondenpoepbak nabij  hek Pater/zijde Harremaatweg, Wordt voor 1 maart a.s. geplaatst.

Actie gemeente………………………………………………………………………………….actiepunt 03/2015 afvoeren.

Riolering tussen v.Efferinkstr/Budkestr.

In 4 maanden tijd 6 maal een verzakking. evt vervangen riolering. In het 3e kwartaal 2016 wordt er actie ondernomen.

Nog geen actie ondernomen. Actie gemeente……..…………………………………………..actiepunt 04/2015 aanhouden.

Snoeien bomen nabij Bakkersweg 41.

Takken bomen Johannabos. Wachten op een hoogwerker. Voor 1 mrt gereed. Actie gemeenteactiepunt 05/2015 afvoeren.

Paaltjes verboden voor honden.

Op de hoeken J.d.Jagerweg/Nwe Kampstraat en Harremaatweg/Veldkampstraat paaltjes plaatsen. Zal voor 1 maart a.s. worden geplaatst. Wordt nog contact opgenomen met DB. Paaltje Nwe Kampstraat geplaatst, Harremaatweg nog niet.

Actie gemeente…………………………………………………………………….………….actiepunt 01/2016 aanhouden.

Fiets oversteekplaats Apeldoornsestr/v.Efferinkstr.

Nabij fietsoversteekplaats zijde de Steenkamp ligt altijd een grote plas water. Wordt in het voorjaar 2016 hersteld.

Is hersteld doch er ligt nog een grote plas. Actie gemeente……………………………………actiepunt 02/201 aanhouden.

Bomen Hamburgerstraat 8.

De bomen bij Hamburgerstraat 8 mogen worden weggehaald. De kosten moeten door de bewoner gedragen worden.

De WSB wil wel een container beschikbaar stellen.

Nieuwe actiepunten.

Riool overloopt.

Riool overloopt bij harde regenval nabij HUP Apeldoornsestraat. Allerlei riool artikelen liggen in de sloot. Wordt door de gemeente naar gekeken. Actie gemeente………………………………………………………………..actiepunt 03/2016.

Brief  Mw. v.Hamersveld Hamburgerstraat. (westzijde)

Mw. v.Hamersveld vraagt om de bestrating van de brandgang achter haar woning te herstellen.

Actie WSB ……………………………………………………………………………………………..actiepunt 04/2016.

Schouw gaan houden Nwe Kampstraat.

Er wordt een schouw gehouden nabij de nieuwe woningen Nwe Kampstraat. Actie WSB ………….actiepunt 05/2016.

Schouw over hondenpoep wordt gehouden in 1e kwartaal 2017.

Deelnemers Alex Römer, Bas van Beek, Hans Koetsier en Theo van der Pijl. Actie gemeente……….actiepunt 06/2016.

7. Veiligheid.

Femke v. Lith: Evaluatie ”Samen op pad” 14 okt. j.l. wordt verwoord door vz/Inge. 50 buurtbewoners/12 kinderen Meerwaarde/politie/boa’s. Zeer geslaagde actie. Nieuwe actie zal zijn op 18 februari  2017. Kom met nieuwe ideeën om deze actie weer te doen slagen. Aanmelden nieuwe personen is gewenst.

8. KCC meldingen tfn: 140342 (vraag om terugkoppeling).

9. Integrale Veiligheid.

Actie: Inge Jongeneel. o.a. Afscheid van Gijs Donkersgoed (15 jaar) , Rene d.Bruijne (5 jaar) ,Theo Bremer (15 jaar).

Anja de Haas (15 jaar).

10. Periodiek Buurtplatform.

De redactie is  Anneke Kuit, De Steenkamp 124. Ons Periodiek zal in december 2016 weer verschijnen. Kopij inleveren

vòòr 1 december  2016 bij de redactie of secretariaat. Er wordt kopij gevraagd aan de  WSB, I.Jongeneel, F.v.Lith. en PB.

11. Volgende vergadering.

De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 21 februari 2017, aanvang 20.00 uur in ’t Trefpunt  te

Voorthuizen. Nieuwe agendapunten indienen  vóór  1 februari  2017 bij het secretariaat, zodat tijdig een complete agenda

kan worden gemaakt en alle betrokkenen zich voldoende kunnen voorbereiden.

12. Rondvraag.

Ab Barendregt: Site wijkplatform is niet te bereiken. Is tijdelijk, wordt aan gewerkt.

Gerard Hofs: Dorpsvisie Voorthuizen. Een ieder kan voorstellen indienen.

Anneke Kuit: Is er al iets bekend over de uitslag enquête  rotonde de Punt. Gemeente werkt er nog aan.

Hr.Ecker: Vrachtverkeer gaat door Jagerskamp. GPS geeft dit aan. Doorgeven aan de gemeente.

13. Sluiting

De vz sluit deze bijeenkomst om 22.30 uur en dankt een ieder voor de inbreng.

Te verwachten activiteiten van het DB buiten de vergadering om:

Ronde maken met Externe personen: Onderwerp de openstaande actiepunten.

 

Activiteiten DB

9 mrt Gesprek met Peter Hekman gemeente over enquête Rotonde de Punt
31 mrt Opening beweegtuin Avondrust
18 mei Stuurgroep bijeenkomst gemeentehuis
8 juni Buitenspeeldag Veldkampstraat
14 okt Samen op Pad

Actiepunten:

Actie punt Ingebracht op Onderwerp Datum gereed Actie door
02/2015 17 oktober 2015 Plastic zakken liggen te vroeg bij kruisingRoelenengweg/Apeldoornsestraat Gemeente
04/2015 27 oktober 2015 Vervangen riool v.Efferinkstr/Budkestr. Gemeente
01/2016 16 februari 2016 Paaltjes verbod honden hoeken Harremaatw/Veldkampstr. Gemeente
02/2016 16 februari 2016 Fiets oversteekplaats zijde de Steenkamp Apeldoornsestr/v.Efferinkstr. opvullen Gemeente
03/2016 25 oktober 2016 Riool overloopt bij harde regenval nabij HUP Apeldoornsestraat Gemeente
04/2016 25 oktober 2016 Brandgang achter woning HamburgerstraatWestzijde. WSB
05/2016 25 oktober 2016 Schouw met WSB Nwe Kampstraat WSB
06/2016 25 oktober 2016 Schouw hondenpoep 1e kwartaal 2017 Gemeente

Verzendlijst Intern:

M. Zwanenburg Hamburgerstr. 21 Mw. M. Booij Veldkampstr. 18 Mw. A. Kuit De Steenkamp124
J.M. Koetsier Budkestr. 21 B.v.Beek Kamphuisstr. 13 Mw. B.Mijnten Margrietlaan 7
M.v. Maanen Hoekstr. 17 K.v.d. Berg Nwe Kampstr. 1 J.v.der Hoorn Bakkersw. 19
Th v.d. Pijl J.d.Jagerw. 53 A.Thomassen J.d.Jagerweg  46 A.Römer Haarkampstr. 19
W.Jonker v.Effrinkstr. 22 G.v.d. Hoek Molenweg  30 N.v.Wingerden De Steenkamp 83
C.J. van Beek Kievitsstr. 8 Mw. G.Kok Harremaatw.13 H.v.Kerssen Molenpark 39
J. Kampert Wilbrinkstr 14 H. Kuyer Jagerskamp 8

 

Verzendlijst Extern:

 

Hr. H. Geurtsen BOR Rayon V’huizen Gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB Barneveld
Mw. I. Jongeneel Integrale Veiligheid Gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB Barneveld
Hr.T.Jansen Jeugdwerker 06-27441036 Gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB Barneveld
Mw. F. van Lith Politie Barneveld Postbus 30071 6803 AB Arnhem
Mw. M. Tuhusula Woning Stichting Barneveld Postbus 61 3770AJ Barneveld
Mw. G.v.Ommen Plaatselijk Belang Harremaatweg 26-28 3781 NJ V’huizen
A.Barendregt (Aat) Contactpersoon PRO 98 a.barendregt@barneveld.nl
P.v.den Bunt (Piet) Contactpersoon SGP pbunt@solcon.nl
Mw.W.Heijkoop(Wilma) Contactpersoon CU heijkoop.wilma@gmail.com