Hier kunt u de veiligheidsmonitor van de gemeente Barneveld vinden

klik op de onderstaande link voor de complete versie

IO Research – Veiligheidsmonitor Barneveld 2017

deze monitor mag gekopieerd worden mits de bron duidelijk vermeld is

I&O Recearch Enschede

in opdracht van de gemeente Barneveld

 

Memo uitkomsten Veiligheidsmonitor Barneveld 2017

 

Inleiding

De veiligheidsmonitor wordt landelijk jaarlijks uitgevoerd en is een terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. In de Veiligheidsmonitor wordt aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Dit geeft een goed landelijk beeld van de veiligheidsbeleving. Uiteraard wordt bij dit jaarlijkse onderzoek niet specifiek ingezoomd op onze gemeente. Als gemeenten dit wensen, kunnen zij ervoor kiezen de monitor zelf, op lokaal (wijk)niveau, te laten uitvoeren.

In Barneveld hebben het college en de gemeenteraad besloten om deze veiligheidsmonitor eens per vier jaar op wijkniveau uit te laten voeren. Dit is vastgelegd in het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2015-2018.

Februari 2016 heeft het college B&W ingestemd met het uitvoeren van de veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2017. De Veiligheidsmonitor 2017 is uitgevoerd door I&O Research. Het bureau coördineert het onderzoek en heeft de rapportages opgesteld.  De Veiligheidsmonitor 2017 is in samenwerking met de politie en de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel uitgevoerd; deze beide gemeenten maken samen met Barneveld deel uit van de basiseenheid van de politie. Het opgestelde regiorapport (Barneveld/Scherpenzeel/Nijkerk) dient dan ook als belangrijke input voor het nieuwe Integrale Veiligheidsprogramma 2019-2022. De drie gemeenten gaan dit IVP gezamenlijk opstellen. De veiligheidsmonitor is bij wijze van spreken een thermometer, die van tijd tot tijd peilt waar en hoe burgers (on)veiligheid ervaren. De veiligheidsmonitor richt zich met name op de onderwerpen:

 • leefbaarheid woonbuurt
 • functioneren gemeente
 • overlast in de buurt
 • respectloos gedrag
 • veiligheidsbeleving en onveilige plekken
 • slachtofferschap
 • preventie
 • functioneren politie
 • Vragen vrije ruimte: burgerparticipatie, welzijn en brandweer.

 

De veiligheidsmonitor van Barneveld is uitgevoerd op wijkniveau en hierbij zijn de grenzen van de wijkplatforms als maatstaf gebruikt. De dorpen Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Stroe zijn hierbij samengevat in: Buiten-Oost en de dorpen Zwartebroek, Terschuur en de Glind in: Buiten-West.

De veiligheidsmonitor maakt per onderwerp vergelijkingen met de veiligheidsregio Gelderland-Midden, met het basisteam politie Veluwe Vallei-Noord en met de andere gemeenten in Nederland, hierna te noemen vergelijkingsgebieden.

In totaal hebben 2817 inwoners van Barneveld de veiligheidsmonitor ingevuld, een respons van
41 %.

 

Ter voorbereiding op deze veiligheidsmonitor zijn vanuit diverse beleidsterreinen de zogenoemde vrije vragen opgesteld. Daarnaast is er ook een goed samenwerkingsverband met Woningstichting Barneveld. De komende maanden zullen de uitkomsten van deze monitor (als indicator) met onze veiligheidspartners worden besproken en vertaald in acties in de diverse (gemeentelijke) beleidsvelden.

 

 

Resultaten

Hieronder staan enkele conclusies uit de veiligheidsmonitor 2017 per onderwerp, afgezet tegen de vergelijkingsgebieden:

Leefbaarheid woonbuurt

 • De leefbaarheid in de buurt krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 (in 2013 was dit een 7,6). Gelderland-Midden en Nederland krijgen hiervoor een 7,5.
 • De waardering voor de fysieke kwaliteit van de leefomgeving is in Barneveld iets gestegen t.o.v. 2013 en daarmee hoger dan het gemiddelde. Opgemerkt moet worden dat goede speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren in sommige gebieden relatief laag scoren.
 • Inwoners zijn positiever dan gemiddeld over de sociale cohesie van de leefomgeving: 78% van de Barnevelders vindt dat de mensen prettig met elkaar omgaan in de buurt
 • 10 % van de inwoners vindt dat hun wijk vooruit is gegaan in het afgelopen jaar tegen 9 % achteruit.

 

Functioneren gemeente

 • In Barneveld is men erg tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is ligt hoger (50 %) dan in de vergelijkingsgebieden, respectievelijk 39 % in Gelderland-Midden en 39 % in Nederland.

 

Overlast in de buurt

 • In Barneveld wordt steeds minder fysieke verloedering ervaren, is er minder sociale overlast en minder verkeersoverlast in de buurt dan in de vergelijkingsgebieden.
 • De drie belangrijkste buurtproblemen zijn volgens de bewoners: te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen.


Respectloos gedrag

 • Wordt het meest veroorzaakt door onbekenden op straat, gevolgd door personeel van winkels/bedrijven, onbekenden in het openbaar vervoer, personeel van overheidsinstanties en het minst vaak door partner, familie of vrienden.

 

Veiligheidsbeleving en onveilige plekken

 • In Barneveld voelen meer mensen (89%) zich veilig in de eigen buurt dan in de vergelijkingsgebieden (86 % in Gelderland-Midden).
 • De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners beoordeeld met een 7,6.
 • 28 % van de inwoners voelt zich over het algemeen wel eens onveilig (34 % in Gelderland-Midden en Nederland) en 1 % voelt zich vaak onveilig.
 • 6 % van de inwoners schat de kans hoog in om komend jaar slachtoffer te worden van woninginbraak. Dit is beduidend lager dan de 11% in 2013.

 

Slachtofferschap

 • 11 % is slachtoffer geworden van een bepaald voorval of delict (In 2013 was dit nog 14% en in lager dan in de vergelijkingsgebieden). Vermogensdelicten komen het vaakst voor (6%), gevolgd door vernielingen (4 %) en geweldsdelicten (2%).
 • Cybercrime kent diverse vormen en wordt apart geregistreerd. 11% was afgelopen twaalf maanden slachtofferschap van cybercrime.
 • In totaal waren er in de afgelopen 12 maanden 16 delicten per 100 inwoners, terwijl de meldingsbereidheid (35%) is gestegen.

 

Preventie

 • Inwoners van Barneveld nemen iets minder sociale voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit (waardevolle spullen uit auto, thuis licht laten branden, fiets in bewaakte stalling) dan inwoners in de vergelijkingsgebieden.
 • Minder Barnevelders nemen Technopreventieve maatregelen (buitenverlichting, extra sloten, alarminstallatie) dan in 2013.

 

Functioneren politie

 • Inwoners zijn over het contact met de politie vaker (zeer) tevreden (66 %) dan gemiddeld in de vergelijkingsgebieden, 63 % in Gelderland-Midden en 61 % in Nederland.
 • 33 % van de inwoners is tevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt, tegen 26/27 % in de vergelijkingsgebieden.

 

Vrije ruimte (burgerparticipatie, welzijn en brandweer)

 • 76% van de inwoners van de gemeente Barneveld voelt zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in hun buurt.
 • 33% van de inwoners is deelnemer van een BuurtWhatsApp-groep en 80% vindt de Buurt-WhatsApp een goede manier om bewoners actief bij de veiligheid van hun buurt te betrekken.
 • In buurten waar zich nog geen Buurt-WhatsApp groep bevindt, zou 64% van de inwoners (waarschijnlijk/zeker) willen deelnemen.

 

 • Ruim zes op de tien inwoners van Barneveld weten waar ze terecht kunnen als ze zich zorgen maken over iemand in hun omgeving.
 • Een vijfde van de Barnevelders geeft mantelzorg. 11 % van de mantelzorgers ervaart de mantelzorg als tamelijk en 1% als heel erg zwaar.
 • Vier op de tien inwoners van Barneveld doet iets aan vrijwilligerswerk.
 • 84% van de Barnevelders is (zeer) tevreden over hun sociale contacten en 3% (zeer) ontevreden.

 

 • 92% van de personen die de afgelopen 12 maanden contact met de brandweer heeft gehad was hierover (zeer) tevreden.
 • Zorgen over brandveiligheid spelen het meest in uitgaansgelegenheden (22%), thuis (22%) gevolgd door openbare gebouwen (15%), zorginstellingen (12%) en werkplek of school (11%). Slechts 6% denkt dat de eigen woning niet veilig is als het gaat om brandgevaar en 75% heeft

(werkende) rookmelders in huis.

Eindconclusie Veiligheidsmonitor:

 • De leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Barneveld is beter dan gemiddeld in de vergelijkingsgebieden. De inwoners van Barneveld zijn gemiddeld erg tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 89 % (!) van de inwoners voelt zich veilig in de eigen buurt.
 • Inwoners vinden dat het prettig wonen is in de buurt en er zijn meer mensen die vinden dat de buurt is vooruit gegaan dan achteruit. Inwoners beoordelen de leefbaarheid in hun woonbuurt met een 7,7.
 • Inwoners zijn, meer dan in de vergelijkingsgebieden, (zeer) tevreden over het functioneren van de politie en van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.
 • De veiligheidsmonitor zal als input worden gebruikt voor het door de gemeenteraad vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

 

Enkele aandachtsvelden:

 • Op een aantal locaties zijn bewoners opvallend minder tevreden over goede speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren.
 • De belangrijkste problemen met overlast zijn: te hard rijden in de buurt, parkeerproblemen, en fysieke verloedering door hondenpoep. We zullen in overleg met de wijkplatforms en onze veiligheidspartners gerichte maatregelen opstellen om gesignaleerde punten te verbeteren.
 • In wijken de Burght en Zuid III, Veller en Vogelbuurt hebben inwoners het meeste het idee dat er veel criminaliteit in de buurt is. Hier lopen al enkele veiligheidsprojecten en deze wijken krijgen in het nieuwe IVP extra aandacht.
 • Het slachtofferschap is relatief afgenomen, maar geweldsdelicten (waaronder toename van bedreiging), cybercrime (waaronder pesten) en vermogensdelicten, verdienen onverminderd de aandacht en zullen tijdens besprekingen van de uitkomsten van deze monitor met de veiligheidspartners en in het nieuwe IVP op de agenda komen.
 • De aandacht voor preventieve maatregelen (waardevolle spullen uit de auto meenemen, licht in huis laten branden wanneer niet thuis, extra veiligheidssloten) is op sommige onderdelen iets gedaald. Het belang van deze preventieve maatregelen zal weer vaker gecommuniceerd worden.
 • Overleg hoe de tevredenheid over politie nog hoger kan worden (problemen oplossen n.a.v. melding, zichtbaarheid, beschikbaarheid in specifieke gebieden).
 • De betrokkenheid van burgers bij veiligheid in Barneveld is groot (momenteel ruim 150 WhatsApp groepen). Er zijn nog relatief weinig deelnemers van de Buurt WhatsApp in gebied Buiten Oost. Verder geeft 65% van de inwoners aan dat ze geïnteresseerd zijn in deelname aan een WhatsApp groep in de buurt als die er komt. De Gemeente zal hierop inspelen en de burgerparticipatie stimuleren.

 

Beoogd effect:
Met de uitkomst van de Veiligheidsmonitor beschikken we over belangrijke informatie voor de aanpak van  veiligheid en leefbaarheid op gemeentelijk maar vooral ook op wijkniveau.

Na kennisname door het college zal deze monitor worden verspreid naar de veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer), de woningstichting en de wijkplatforms/verenigingen Plaatselijk Belang. Een aantal wijkplatforms zullen deze monitor in hun wijk via een speciale wijkavond inbrengen en met de bewoners bespreken.